Obchodní podmínky

 

1. Zmluvní strany

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

Estatic, s.r.o.
Zechenterova 356/24
967 01, Kremnica
Slovensko
IČO: 36 850 365
DIČ: 2022468514
IČ DPH: SK2022468514

Zodpovědná osoba a kontakt :

Oľga Schafmeier
email: info@estatic.eu
mob.: +421 918 972 923

dál „prodávající“

Kupující :

Každá fyzická, nebo právnická osoba, využívající produkty a služby provozovatele.

dál „kupující“

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej zboží a služeb třetím stranám na základě odeslané a doručené objednávky.

3. Spůsob objednání a platnost objednávky

a) Výrobky a služby kupujícímu zajistí prodávající, na základě objednávky, bez nutnosti registrace na stránkách www.vitriny-estatic.sk a to:

– poštou

– e-mailem

– telefonicky

– prostřednictvím e-shopu

b) Objednávky učiněno tímto způsobem se považují za závazné a na jejich uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

c) Smluvní vztah na základě objednávky se uzavírá na dobu určitou a její platnost nabývá účinnosti dnem objednání zboží nebo služby, resp. dnem vystavení faktury.

Zadáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

d) Objednávku zboží či služby je možné stornovat nejpozději do 12 hodin od jejího objednání.

Po uplynutí této doby se objednávka považuje za závaznou a vystavena faktura za splatnou.

Výjimku tvoří oznámena změna dodávaného sortimentu potvrzena prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před doručením kupujícímu i v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí, nebo nedodává

– výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží

V případě, že tato situace nastane, provozovatel bude okamžitě kontaktovat uživatele za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a dojde ke stornování objednávky.

e) Odesláním objednávky dává kupující jednoznačně najevo, že si tyto Všeobecné podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

4. Cena a platobné podmínky

a) Ceny za jednotlivé zboží a služby jsou uvedeny na www.vitriny-estatic.sk.

K jejich úpravě může dojít pouze na základě souhlasu prodávajícího a to z důvodu:

– posledních výprodejových kusů (uvedených na stránce jako akce a zleva)

– nestandardních a atypických rozměrů

– vícečetné objednávky – množstevní sleva

b) Způsoby úhrady.

Platba předem – při této možnosti kupující obdrží zálohový list se všemi údaji k platbě a zboží se bude expedovat až po obdržení platby na bankovní účet.

Zboží bude odeslán zákazníkovi nejpozději do 5 dnů od připsání uhrazené částky na účet prodávajícího.

Dobírka – objednané zboží je zasíláno poštou nebo dopravní společností a při převzetí toto zboží kupující uhradí v hotovosti.

Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

Faktura – při této možnosti je zboží dodáno spolu s vystavenou fakturou a uvedeným termínem její splatnosti (tato možnost je poskytována výhradně po vzájemné dohodě a to školám, obcím a městům).

c) Přeprava.

Přeprava je zajištěna vlastní dopravou, nebo přepravní společností a zahrnuje možnost telefonického kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby, či místa doručení.

d) Reklamace.

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu.

5. Práva a povinnosti predávajícího

a) Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží dle dodané objednávky v plné kvalitě a funkčnosti, v kompletním stavu, který nebrání kupujícímu v užívání.

b) Prodávající neodpovídá za škody způsobené třetími stranami při přepravě zboží, ani za škody vzniklé kupujícím při manipulaci po převzetí zboží.

c) Prodávající se zavazuje dodržet ceny stanovené na stránce www.vitriny-estatic.sk v době objednání zboží, bez ohledu na změny cen, které nastaly bezprostředně po doručení objednávky.

6. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující má právo na odstoupení od smlouvy pokud:

– zboží neodpovídá provedení a rozměrům zadaných v objednávce

– zboží má výrobní vadu, která zabraňuje jeho funkčnosti, je poškozen výrobcem

b) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě objednávky / kupní smlouvy získal.

V případě poškození či opotřebení zboží užíváním, má prodávající právo snížit vratnou částku o poměrnou část, která poškozením nebo opotřebením vznikla.

c) Kupující za zavazuje uhradit fakturu v termínu její splatnosti a je si vědomi dalších nákladů spojených s jejím včasným neuhrazením.

d) Kupující je povinen neprodleně oznámit všechny závažné změny, které mohou ovlivnit fakturaci služeb uživatele ještě před jejím vystavením prodávajícím.

7. Závěrečné ustanovení

a)  Ty­to Všeo­bec­né pod­mín­ky se spra­vu­jí prá­vem Slo­ven­ské re­pub­li­ky a právem EÚ. Otáz­ky, kte­ré Všeo­bec­né pod­mín­ky neře­ší, se spra­vu­jí us­ta­no­ve­ními autor­ské­ho
zá­ko­na, Ob­čan­ské­ho zá­kon­ní­ku, Tres­tné­ho zá­ko­nníku, zá­ko­na o ochran­ných znám­kách, zá­ko­na o rek­la­mě a os­tat­ní­mi všeo­bec­ne zá­vaz­ný­mi práv­ní­mi před­pis­y.

b) Všechny výjimky nad rámec těchto Všeobecných podmínek, musí být řešeny dohodou smluvních stran a odsouhlaseny oběma stranami a to telefonickou nebo písemnou formou.