Reklamační podmínky

  1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj dnem uvedeným v záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
  2. Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
  3. Záruka se podle zákona nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími živelnými pohromami a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.
  5. Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.
  6. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.
  7. Reklamační oddělení: p. Oľga Schafmeier, e-mail: info@estatic.eu; mob.č: +421 918 972 923