Ochrana osobných údajov

 

Prehlásenie Estatic s.r.o. o nakladaní s osobnými a dôvernými informáciami súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Estatic s.r.o., Zechenterova  356/24, 967 01  Kremnica IČO : 36850365, vedená Obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č: 13801/S oddiel Sro, Číslo živnostenského registra: 680-12065

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
adresa pre doručovanie : Zechenterova  356/24, 967 01  Kremnica
adresa elektronickej pošty os@estatic.eu
zodpovedná a poverená osoba : Oľga Schafmeier
telefón :  0918972923

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade objednávky, registrácie na webe a objednaní emailového spravodaja je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu, alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.2. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade objednávky je ďalej oprávnený záujem správcu spracovávať uvedené osobné údaje pre účely lepšej komunikácie so zákazníkom pre prípad opakovaných objednávok v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.3. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade objednávky je ďalej oprávnený záujem správcu spracovávať uvedené osobné údaje pre účely fakturácie a dodania tovaru zákazníkovi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.3. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely. Na tento účel spracúva osobné údaje len v rozsahu – „e-mailová adresa“ a to vo svojej internej databáze.
Prevádzkovateľ nesprístupňuje „e-mailovú adresu“ žiadnej tretej osobe a využíva ju výhradne pre potreby komunikácie.

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania osobných údajov je priamy marketing, tj. zasielanie obchodných ponúk a obchodných oznámení na emailovú adresu, na poštovú adresu a iných marketingových aktivít spoločnosti Estatic s.r.o. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

3.2. Vaše osobné údaje nie sú odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových správ a ponúk  môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších správ na emailovej adrese info@vitriny-estatic.sk. V prípade vašej námietky vám správy nebudeme ďalej zasielať.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4.2. Klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie.

5. Doba uloženia osobných údajov

5.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom na faktúrach a objednávkach uložené podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, je 10 rokov od Vášho posledného nákupu.

5.2. V prípade registrácie na webe, evidencie v databáze, objednania e-mailového spravodaja, alebo ponúk, budú Vaše osobné údaje správcom uložené do písomného odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania) na dobu 5 rokov od zaznamenania, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizácii platieb na základe objednávky, a v prípade súhlasu osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

6.2. Niektoré z poskytovaných informácií o používateľovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému a pod. môžu byť automaticky získané, ak používateľ navštívi naše webové stránky. Údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi používateľom a operátorom cez on-line chat, budú výhradne použité k odpovediam na otázky zo strany používateľa.

6.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ), alebo medzinárodnej organizácii.

6.4. Všetky poskytnuté údaje slúžia výlučne pre potreby spoločnosti Estatic s.r.o. a v žiadnom prípade nie sú a ani nebudú poskytnuté tretím stranám, alebo organizáciám.

7. Práva dotknutej osoby

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu, alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

7.3. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

7.5. Žiadosť dotknutej podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.6. Klient prevádzkovateľa, ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje potrebné pre korektné spracovanie objednávky.

8. Prehlásenie

8.1. Spoločnosť Estatic s.r.o. využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov

8.2. Zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť 25.5.2018